fakturyPosiadasz konto w FAKTURY.CO? Zaloguj się.

Faktury.co jest tym czego szukasz!

Dobrze wiemy, że masz ważniejsze rzeczy na głowie. Faktury.co to program, który ułatwi i przyśpieszy pracę w Twojej firmie.

Nielimitowana ilość dokumentów

opcja dostępna w każdym pakiecie.

Nielimitowana ilość produktów

opcja dostępna w każdym pakiecie.

Nielimitowana ilość klientów

opcja dostępna w każdym pakiecie.

Automatyczne wysyłanie faktur oraz upomnień

opcja dostępna w pakiecie optymalnym oraz premium.

Automatyczne wysyłanie faktur cyklicznych

opcja dostępna w pakiecie optymalnym oraz premium.

5 współpracowników

opcja dostępna w pakiecie optymalnym oraz premium.

Notatki do dokumentów

opcja dostępna w pakiecie optymalnym oraz premium.

Zadania

opcja dostępna w pakiecie optymalnym oraz premium.

2 firmy

opcja dostępna w pakiecie premium.

14 dni darmowego okresu testowego

testuj nasz program faktury.co gdziekolwiek jesteś, wystarczy urządzenie z dostępem do internetu.

Szczegółowe informacje na temat pakietów możesz znaleść na naszej stronie www.faktury.co

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej FAKTURY.CO, zwaną dalej programem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika. Zawarcie umowy na świadczenie usług opisanych w Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Serwisie oraz zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

§ 2. DEFINICJE

REGULAMIN – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

USŁUGODAWCA - ATS z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Basztowa 25/6, 58-316 Wałbrzych; NIP: PL8862563679, REGON: 362347192, adres e-mail: biuro@faktury.co, zwaną dalej FAKTURY.CO lub Usługodawcą.

UŻYTKOWNIK - rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PROGRAM - narzędzie informatyczne udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę który widnieje pod następującym adresem: www.faktury.co.

OKRES ABONAMENTOWY - to okres czasu, na który usługa udostępniana jest Klientowi, przy czym nie dłuższy niż określony na stronie głównej FAKTURY.CO i elektronicznym wniosku zamówienia usługi.

OPŁATA ABONAMENTOWA - opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z informacją na stronie głównej FAKTURY.CO, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.

OKRES TESTOWY - okres, w którym Użytkownik ma prawo do 14-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością programu.

DZIEŃ REJESTRACJI - za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie www, Użytkownik założy konto na FAKTURY.CO od dnia rejestracji Użytkownikowi przysługuje prawo do 14-dniowego okresu testowego.

§ 3. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia za pomocą programu FAKTURY.CO na rzecz Użytkowników następujących Usług zwanych dalej Usługą lub Usługami:

Udostępnia poprzez stronę internetową www.faktury.co program za pomocą którego Użytkownik ma możliwość wystawiania faktur VAT, proforma oraz innych dokumentów.

Przechowywania w programie wprowadzonych przez Użytkownika danych na zasadach określonych w Regulaminie.

Aktualizacji programu związanego z wystawianiem faktur w odniesieniu do zmian w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa Polskiego.

Archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą.

Umożliwienia korzystania z usługi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usługi.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

Wyłączne prawa autorskie do programu pod adresem www.faktury.co oraz aplikacji mobilnych FAKTURY.CO należą do Kajetana Dudczaka z siedzibą: Wałbrzych, ul. Basztowa 25/6. Prawa autorskie związane z Programem internetowym pod adresem www.faktury.co oraz aplikacji mobilnych FAKTURY.CO podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

§ 5. ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU

Operator świadczy usługi poprzez program pod adresem www.faktury.co za pomocą sieci Internet.

Dostęp do program pod adresem www.faktury.co oraz aplikacji mobilnych FAKTURY.CO obywa się jedynie w formie on-line.

Użytkownik, rozpoczynając pracę w programie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.

Dostęp do usługi www.faktury.co możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych.

W celu prawidłowego funkcjonowania programu dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.

W procesie rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie - hasło.

Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %, &).

Login (adres email) Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnego 14 dniowego okresu próbnego.

W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w § 5 p. 5 Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu.

Usługodawca nie ma dostępu do haseł, danych oraz zapisywanych faktur, a także klientów oraz produktów użytkownika.

Usługodawca posiada dostęp do loginu, ważności abonamentu a także danych firmy (sprzedawcy), takich jak nazwa firmy, adres, NIP, email Użytkownika o ile takowe wprowadzi dobrowolnie w programie.

§ 6. ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

Z dniem zarejestrowania w programie Użytkownik ma prawo do 14-dniowego okresu testowego. Po tym okresie Użytkownik może dokonać wyboru odpowiedniej dla siebie Usługi i uiścić należną opłatę abonamentową.

W przypadku, gdy Użytkownik po wykorzystaniu okresu testowego nie dokonał zakupu usługi płatnej jego dane zostaną usunięte w ciągu dwóch miesięcy od daty rejestracji przez administratora systemu.

Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

Zarejestrowania się Użytkownika w programie.

Akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Dokonania płatności opłaty abonamentowej.

Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.

Dobrowolnie przystąpiłem do Umowy.

Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

W przypadku rezygnacji z usługi płatnej po przekroczeniu 14 dni od wpływu należności za abonament na rachunek bankowy usługodawcy, nie zwracamy środków za zakupioną usługę.

§ 7. PŁATNOŚCI

Z tytułu korzystania z programu Użytkownik obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczenie Usługi.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty abonamentu.

Użytkownik w trakcie okresu testowego otrzymuje na adres mailowy wskazany podczas rejestracji konta fakturę pro-forma.

Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty faktury pro-forma przez Użytkownika, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika podanych przy zakładaniu Konta.

Koszty związane z realizacją płatności za Usługi ponosi Użytkownik.

Usługa świadczona jest w okresach abonamentowych. W przypadku nieprzedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych niżej Usługa wygasa.

§ 8. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:

Nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Śmierci Użytkownika.

Ustania bytu prawnego Użytkownika.

Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:

Użytkownik istotnie naruszy postanowienia umowy.

Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.

Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.

Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.

Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 9. PRZEDŁUŻANIE OKRESU ABONAMENTOWEGO

Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Usługodawca poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usługi na kolejny Okres Abonamentowy. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem świadczenia usługi, na kolejny Okres Abonamentowy.

Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.

Użytkownik dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia Usługi, Cennika oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi - specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.

Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, tytułem świadczenia Usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, gdy opłata abonamentowa została uiszczona przed dniem zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego.

W przypadku, gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego kolejny okres abonamentowy liczony jest od dnia zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego.

Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do usługi oraz usług dodatkowych związanych z Usługą wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.

W takim przypadku wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez Usługodawcę przez sześć miesięcy poczynając od następnego dnia po dacie wygaśnięcia umowy a następnie wszystkie dane zostaną usunięte.

W tym czasie Użytkownik może w dowolnym momencie aktywować ponownie usługę przez opłacenie abonamentu lub usunąć swoje konto, co spowoduje definitywne usunięcie wszystkich jego danych z programu.

§ 10. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

Usługodawca zobowiązany jest do podjęcia wszystkich czynności, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub nieprawidłowego działania programu, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodne z prawem czynności wykonywane przez Użytkownika, bądź inna osobę odwiedzającą program w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku awarii programu bądź jego modernizacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24h w miesiącu nie rodzi po stronie Operatora żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 24 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia maksymalnie do jego zapłaconej wysokości za dany miesiąc.

Odpowiedzialność za poprawne wystawienie faktury swojemu kontrahentowi oraz sprawdzenie prawidłowości danych na wystawianej fakturze leży wyłącznie po stronie Użytkownika.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

Program FAKTURY.CO jedynie wspiera prowadzenie przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z programu FAKTURY.CO odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej program.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do programu FAKTURY.CO.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania programu FAKTURY.CO, oraz nieprawidłowego korzystania z programu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej program chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Użytkownik wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Użytkownik oraz ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

§ 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania programu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@faktury.co.

Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

Osoby składającej reklamację, jako Użytkownika.

Usługę, której reklamacja dotyczy.

Zarzuty Klienta co do wskazanej usługi.

Okoliczności uzasadniające reklamację.

Ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia otrzymania wiadomości.

Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e­-mail.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z programu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie elektronicznej.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie programu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Użytkowników o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy FAKTURY.CO. O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie użytkownika.

Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: biuro@faktury.co.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie oraz Umowie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

§ 2. DEFINICJE

FAKTURY.CO - ATS z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Basztowa 25/6, 58-316 Wałbrzych; NIP: PL8862563679, REGON: 362347192, adres e-mail: biuro@faktury.co.

REGULAMIN – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach programu Faktury.co należących do ATS.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

PROGRAM - serwis internetowy należący do ATS który widnieje pod następującym adresem: www.faktury.co.

W Polityce Prywatności używamy także definicji które zostały zdefiniowane i szczegółowo opisane w Regulaminie.

§ 3. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

FAKTURY.CO jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z programu FAKTURY.CO.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Drogą mailową na adres e-mail: biuro@faktury.co.

§ 4. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W związku z tym, że świadczymy usługi dla Użytkowników, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w programie:

Zakres danych - W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym.
Podstawa prawna - Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności programu oraz ułatwienie korzystania z aplikacji mobilnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego:

Zakres danych - W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w programie, takie jak: odwiedzane strony i podstron programu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
Podstawa prawna - Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń:

Zakres danych - W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu użytkownika, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna - Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania:

Zakres danych - W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu użytkownika, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
Podstawa prawna - Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

Badanie Twojej satysfakcji:

Zakres danych - W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres e-mail, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
Podstawa prawna - Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

Marketing naszych produktów i usług:

Zakres danych - W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta oraz dane dotyczące Twojej aktywności w programie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w programie, odwiedziny stron programu i ich podstron, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług w programie, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.
Podstawa prawna - Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych klientów (w tym potencjalnych pracodawców).

§ 5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w programie dla celów realizacji usługi konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: adres IP, adres e-mail, historia aplikacji, dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 5 lat od usunięcia konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

§ 7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres e-mail: biuro@faktury.co. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach konta w zakładce Ustawienia po zalogowaniu do programu.

Prawo do cofnięcia zgody:

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji w programie, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w programie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. Udostępnianie Profilu).
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

Wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę.

Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane.

Wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych.

Wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z programu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny.

Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z programu. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

Gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania.

Gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.

Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.

Uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych:

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków:

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 8. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Program używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

§ 9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie programu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.